EAI banner

Organizing Committee

General Chair

Weizhi Meng
Technical University of Denmark

Program Chairs

Ding Wang
Nankai University, China

Xiao Wang
Northwestern University, USA

Sponsorship and Exhibits Chair

Jinguang Han
Queen’s University Belfast, UK

Workshop Chair

Xiaochun Cheng
Middlesex University, UK

Publicity and Social Media Chairs

Debiao He
Wuhan University, China

Shujun Li
University of Kent, UK

Publication Chair

Marios Anagnostopoulos
Norwegian University of Science & Technology, Norway

Local Arrangement Chair

Wei-Yang Chiu
Technical University of Denmark, Denmark

Web Chair

Wenjuan Li
The Hong Kong Polytechnic University, China

Conference Manager

Karolina Marcinova
EAI

EAI Institutional Members